Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας 

 

1.Όροι 

Από την στιγμή που εισέρχεστε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς που τη διέπουν, και ότι είστε υπεύθυνος/η να ενεργείτε σύμφωνα με τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε ή να εισέρθετε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. 

2.Άδεια Χρήσης

Η έγκριση χορηγείται για προσωρινή μεταφόρτωση ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφορίες ή λογισμικό) στην ιστοσελίδα της Hype Energy Drinks αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική, μεταβατική προβολή. Πρόκειται για χορήγηση άδειας και όχι για μεταφορά τίτλου, και βάσει των όρων της άδειας αυτής δεν επιτρέπεται: 

να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό

 να χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήπτοε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική) 

να προχωρήσετε στην αποσυμπίληση ή ανακατασκευή οποιουδήποτε λογισμικού περιέχεται στην ιστοσελίδα της Hype Energy Drinks 

να αφαιρέσετε οποιοδήποτε σύμβολο πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας από το υλικό ή

να μεταφέρετε το υλικό σε τρίτο πρόσωπο ή να αντιγράψετε το υλικό σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή. 

Η ισχύς της συγκεκριμένης άδειας θα τερματιστεί αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω περιορισμούς και ενδέχεται να τερματιστεί από την Hype Energy Drinks οποιαδήποτε στιγμή. Με τη λήξη της προβολής του συγκεκριμένου υλικού ή με τον τερματισμό της ισχύος της παρούσας άδειας, θα πρέπει να προχωρήσετε στην καταστροφή οποιουδήποτε υλικού μεταφόρτωσης βρίσκεται στην κατοχή σας σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.

3.Αποποίηση 

Το υλικό της ιστοσελίδας της Hype Energy Drinks παρέχεται «ως έχει». Η Hype Energy Drinks δεν παρέχει εγγυήσεις, ρητά ή σιωπηρά, και με την παρούσα αποποιείται και απορρίπτει κάθε άλλη εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές, σιωπηρών εγγυήσεων ή συνθηκών εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κάθε άλλη παραβίαση δικαιωμάτων. Επιπλέον, η Hype Energy Drinks δεν εγγυάται και δεν προβαίνει σε κανενός είδους εκπροσώπευση που αφορά την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία χρήσης του υλικού που βρίσκεται στη διαδικτυακή της ιστοσελίδα ή που συνδέεται με άλλο τρόπο με το υλικό αυτό ή με οποιεσδήποτε ιστοσελίδες συνδέονται με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

4.Περιορισμοί 

Σε καμία περίπτωση τα Hype Energy Drinks ή οι προμηθευτές της δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημιές (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές της περίπτωσης απώλειας δεδομένων ή κέρδους, ή απώλειας εξαιτίας διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων) που απορρέουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα της Hype Energy Drinks, ακόμα και αν τα Hype Energy Drinks ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά σχετικά με την πιθανότητα μιας τέτοιας ζημιάς. Επειδή ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπουν την επιβολή περιορισμών σε σιωπηρές εγγυήσεις, ή περιορισμών που αφορούν στην ευθύνη για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημιές, οι συγκεκριμένοι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.  

5.Αναθεωρήσεις και Σφάλματα

Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Hype Energy Drinks θα μπορούσε να περιέχει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Hype Energy Drinks δεν εγγυάται ότι το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα είναι ακριβές, ολοκληρωμένο ή ενημερωμένο. Τα Hype Energy Drinks ενδέχεται να προχωρήσουν σε αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Τα Hype Energy Drinks ωστόσο δεν δεσμεύονται να προχωρήσουν στην ενημέρωση του υλικού τους. 

6.Σύνδεσμοι

Τα Hype Energy Drinks δεν έχουν προχωρήσει σε επιθεώρηση όλων των ιστοσελίδων που συνδέονται με τη διαδικτυακή ιστοσελίδα της και δεν είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο καμίας από αυτές. Η περίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υπονοεί έγκριση εκ μέρους των Hype Energy Drinks και της αντίστοιχης ιστοσελίδας. Η χρήση οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τον χρήστη πραγματοποιείται με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

7.Τροποποίηση Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας

Τα Hype Energy Drinks μπορούν να προχωρήσουν στην αναθεώρηση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας αυτής οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. 

8.Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διεκδίκηση που αφορά την ιστοσελίδα των Hype Energy Drinks θα διέπεται από τους νόμους που ισχύουν στην Πολιτεία του New Haven χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.